Yeni Tekstil Ürünleri Dezenfeksiyon Ünitesi'ni inceleyin.

Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

1.Taraflar

a) satis.dezenfektancozumleri.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yasa Medya Turizm Tekstil İnşaat LTD. ŞTİ. bundan böyle “Yasa Medya” olarak anılacaktır.

b) satis.dezenfektancozumleri.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı “Üye” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Yasa Medya Turizm Tekstil İnşaat LTD. ŞTİ.‘ın sahip olduğu internet sitesi satis.dezenfektancozumleri.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Yasa Medya internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit olduğunu Yasa Medya’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Yasa Medya tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Yasa Medya’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Yasa Medya ‘nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye Yasa Medya internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresiyle yapacağı tüm işlemlerde sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Üye, Yasa Medya internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, Yasa Medya üzerinde Yasa Medya ürünleri dışında herhangi bir ürün veya firma için reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacağını, aksi durumda üyeliğinin iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Yasa Medya internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Yasa Medya ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Yasa Medya ‘ın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Yasa Medya , üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Yasa Medya internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Yasa Medya’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7.Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Yasa Medya ’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Yasa Medya’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Yasa Medya her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Yasa Medya’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyenin vermiş olduğu siparişi herhangi bir nedenle 1 ay içinde 3 kez teslim almaması, yanlış adres bildiriminde bulunması, siparişi vermediğini iddia ederek kabul etmemesi veya belirttiği yer ve saatte siparişini teslim almak için hazır bulunmaması gibi Yasa Medya‘ın zararına yol açacak faaliyetlerde bulunması durumunda Yasa Medya üyenin üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tür durumlarda Yasa Medya üyenin iptal edilen üyeliğinde kullanmış olduğu Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Adres vb. bilgileri ile yeniden üye olmasına izin vermeme hakkına sahiptir.

3.10. Yasa Medya internet sitesi yazılım ve tasarımı Yasa Medya mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Yasa Medya tarafından Yasa Medya internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Yasa Medya kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Yasa Medya, üyenin Yasa Medya internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Yasa Medya’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Yasa Medya tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Yasa Medya’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Yasa Medya’ın kendisi ile internet, telefon, SMS vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Yasa Medya’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Yasa Medya müşteri hizmetlerine iletebilir.

3.14. Yasa Medya, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Yasa Medya ‘ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Yasa Medya ve www.Yasa Medya web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Yasa Medya web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Yasa Medya web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Yasa Medya, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Yasa Medya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Yasa Medya, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Yasa Medya’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Yasa Medya, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine Yasa Medya bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda müşteri hizmetlerine bu isteğini iletecektir.

3.20. Yasa Medya, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Yasa Medya web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Yasa Medya tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Yasa Medya üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflarin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa Medya Turizm Tekstil İnşaat LTD. ŞTİ.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi Balcıoğlu İş Merkezi Kat 4 Daire 10

V.D. TEPECİK – 27697138632

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping
× Nasıl yardımcı olabiliriz ?